Si has decidit fer un donatiu puntual a PERSOVUSES, t'informem que pots deduir-te aquestes donacions de la teva declaració de la renda. Fins ara les persones físiques que efectuaven donatius a ONG es podien desgravar en la declaració de la renda un 25%. Amb la nova reforma fiscal, a partir de l'1 de gener de 2016, les persones físiques que realitzin donatius a les entitats acollides a la Llei 49/2002, es podran deduir en la declaració de la renda, pels primers 150 euros de donatius el 75% i si el donatiu supera els 150 euros, es podrà desgravar a partir d'aquest import un 30%.

L'art.19 de la Llei 49/2002 introdueix un nou supòsit: l'haver realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deduccions a favor de la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediatament anteriors, en cada un d'ells, en un import igual o superior al del que s'ha aportat en l'exercici anterior, en el cas s'incrementa el percentatge de deducció per a la base que excedeixi dels 150 euros.

Personas físiques (IRPF) Exercici 2015 Exercicis 2016
i posteriors
Primers 150€ 50% 75%
Resta 27.5% 30%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 3 anys) > 150€ * 32.5% 35%
Límit deducció base liquidable 10% 10%
*Per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

Deduccions en la quota de l'Impost sobre Societats

Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats , el 35 per 100 de la base de la deducció, percentatge que es veurà incrementat a partir de l'any 2016.

Persones jurídiques (IS) Exercici 2015 Exercicis 2016
i posteriors
Resta 35% 35%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 3 anys) > 150€ * 37.5% 40%
Límit deducció base liquidable 10% 10%
*Per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

Recorda que PERQUÈ PUGUEM INFORMAR A L'AGÈNCIA TRIBUTARIA DE L'IMPORT DE LES QUOTES I DONATIUS ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ENS HAGIS FACILITAT EL DNI o NIF I DOCMICILI. Si us plau, si encara no ho has fet escriu-nos a info@persovuses.org

Si vols ampliar la informació sobre aquests beneficis fiscals, si us plau, consulta el web de l'Agència Tributària: www.aeat.es