OBJECTIUS

"Les grans ments tenen objectius, les altres desitjos." Washington Irving

1

Obrir la societat a la realitat de les persones, sense discriminació sigui quina sigui la seva naturalesa i fomentar el civisme, el respecte i el diàleg.

2

Participar en la promoció del civisme, el respecte i el diàleg.

3

Sensibilització de l’opinió pública, trencant estereotips i defensant la dignitat de les persones socialment vulnerables o en situació d’exclusió social.

4

Minimitzar l’exclusió social de les persones vulnerables per raons i privacions econòmiques (ingressos insuficients, inseguretat en la feina, aturats, falta d’accés als recursos, etc.)

5

Minimitzar l’exclusió social de les persones vulnerables per privacions socials: ruptura dels llaços socials i familiars, font de capital social i mecanismes de solidaritat orgànica i comunitària. Marginació social. Alteracions dels comportaments socials. Falta de participació en les activitats socials i polítiques. Deteriorament de la salut.

6

Donar assistència i ajuda personal als que han realitzat una conducta constitutiva de delicte, que es trobin en llibertat, estan pendents d’enjudiciament o han estat condemnades i/o privats de la mateixa.

7

La recuperació i reinserció a la societat d’aquestes persones, generant en els individus l’habilitat, competència, sentit de dignitat i integritat necessàries per restituir la seva autoestima.

8

Reduir la reincidència criminal per mitjà de proveir als delinqüents d’eines per al desenvolupament de les seves aptituds, incloent l’alfabetització per als que ho necessitin, per tal que puguin tornar a la societat i contribuir com a membres responsables.

9

Prevenir i lluitar l’exclusió social per raons de gènere.

10

Desenvolupar activitats per la integració social dels immigrants en la nostra comunitat.

11

Fomentar la divulgació de campanyes per la interculturalitat, respecte i integració en la cultura catalana i de l’estat espanyol i viseversa, amb les seves respectives cultures (islàmica, llatina, africana, asiàtica, etc.).

12

Suport emocional per a enfrontar el procés d’adaptació cultural.

13

Socialització de la comunitat en general, de la realitat dels immigrants.

14

Assessorament, suport i informació per la gestió del permís i la residència legal.

15

Facilitar la recerca de feina legal a la població immigrant, se’n intermediaris per evitar l’explotació, col·laborant i donant suport en la reinserció social i laboral.

16

Ajudar als immigrants per la convalidació de títols acadèmics.

17

Promoure el respecte de l’homosexualitat, bisexualitat i transsexualitat en tots els àmbits de la societat, i treballar per aconseguir la igualtat plena de drets i obligacions dels GLBT.

18

Garantir el dret a la diferència, lluitar contra la discriminació i defensar el fet homosexual, bisexual i transsexual.

19

Informar sobre el fet homosexual, bisexual i transsexual.

20

Informar sobre prevenció de l’VIH/SIDA i d’altres malalties de transmissió sexual (MTS), amb especial èmfasis l’hepatitis i la sífilis, derivació al sistema sanitari català.

21

Donar informació i suport a les persones seropositives i les que han desenvolupat la malaltia.

22

Elaborar projectes d’acció social i de cooperació internacional.

23

Fomentar l’associacionisme, potenciar el voluntariat i treballar amb d’altres entitats del mateix àmbit, a més a més de sindicats, partits polítics i d’altres ONG’s.

24

Participar activament en fòrums locals, comarcals, provincials, autonòmics, estatals i internacionals, relacionats amb el tema d’exclusió social.

25

Traduccions de textos per la difusió de informació dirigida a persones socialment vulnerables o en situació d’exclusió social i així com la creació d’una pàgina WEB i edició de publicacions.